top of page

Arbeidsmediator inschakelen bij zakenlijke conflicten        

Voorbeelden van zakelijke conflicten zijn onenigheden tussen werkgevers / werkgevers, opdrachtgevers / opdrachtnemers, zakenpartners en leveranciers / afnemers. De mediator behartigt de belangen van beide partijen om in goed overleg tot een geschikte oplossing te komen.        

Bereidheid van betrokken partijen is van belang

Mediation werkt alleen als alle betrokken partijen bereid zijn om mee te werken aan het traject. De mediator kan niet tot een oplossing komen als niet alle partijen 'aan tafel komen'. In sommige gevallen kan de mediator een rol spelen bij het ertoe bewegen van partijen tot het deelnemen aan het mediation-traject. Echter, het succes van het traject hangt af van een hoge mate van vrijwilligheid van de betrokkenen om tot een oplossing te willen komen.                        

Hoe gaat arbeidsmediation in zijn werk?    

De mediator inventariseert in eerste instantie de situatie. Welke partijen zijn bij het conflict betrokken, welke problemen staan centraal, hoe staat de situatie er nu voor en wat is de gewenste uitkomst? Op basis van het eerste en vrijblijvende gesprek kan de mediator een goede inschatting maken van het aantal sessies dat nodig zal zijn om tot de gewenste uitkomst te komen. Zodoende is ook meteen duidelijk welke kosten ongeveer gepaard zullen gaan met het traject.    

telephone.png

VOORTRAJECT

 • telefonische intake (30 / 45 min) 

 • uitleg mediation 

 • inventarisatie van dat wat speelt    

business-meeting.png

MEDIATION

 • op iedere gewenste locatie

 • commitment uitspreken

 • ondertekening mediationovereenkomst  

 • maximaal 2 uur

 • afstemmen of een vervolggesprek nodig is    

google-docs.png

VASTLEGGING

 • afspraken vastleggen in een overeenkomst

 • eventueel inwinnen juridisch advies

 • afsluiting mediation

checked.png

NAZORG EN EVALUATIE

Arbeidsmediator zal navragen of de gemaakte afspraken worden/zijn nagekomen        

bottom of page