top of page

PRIVACYVERKLARING MEDIATION 2MOVEFORWARD

Door gebruik te maken van de diensten van Mediation 2MoveForward stemt u in met de verwerking door Mediation 2MoveForward van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door Mediation 2MoveForward van de persoonsgegevens van derden die u aan Mediation 2MoveForward verstrekt.

 

Mediation 2MoveForward is gevestigd aan de De Boeg 83, 1502 GW te Zaandam.
contact: T. 06 85 797 303 of info@2moveforward.nl 

 

Mediation 2MoveForward verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

 

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt Mediation 2MoveForward de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat Mediation 2MoveForward voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van Mediation 2MoveForward mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. Mediation 2MoveForward verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. Mediation 2MoveForward verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

 

Mediation 2MoveForward wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat Mediation 2MoveForward haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

 

Mediation 2MoveForward bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat Mediation 2MoveForward de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 5 jaren na het eindigen van de dienstverlening door Mediation 2MoveForward.

 

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Mediation 2MoveForward bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op info@2moveforward.nl. Mediation 2MoveForward zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal Mediation 2MoveForward haar dienstverlening aan u staken.

 

Indien u een klacht heeft over de manier waarop Mediation 2MoveForward de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan Mediation 2MoveForward kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via info@2moveforward.nl. Mediation 2MoveForward zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop Mediation 2MoveForward uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page